hosting

Zakładanie bezpłatnego konta

www. .interiowo.pl

Potrzebne informacje

* hasło musi mieć min. 5 znaków z co najmniej 2 grup symboli: litery, cyfry, znaki specjalne
*konieczne jeśli zapomnisz swojego hasła
* podanie adresu email jest konieczne na wypadek kontaktu z Biurem Obsługi Klienta
Regulamin bezpłatnych usług hostingowych w Interia.pl
DEFINICJE:
INTERIA.PL - oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31- 946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej Spółki).
Regulamin - niniejszy dokument.
Usługa - pakiet świadczeń pod nazwą określoną przez INTERIA.PL świadczonych na warunkach licencji adware będący usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący usługę darmowego hostingu stron www w systemie teleinformatycznym INTERIA.PL, zarządzaną za pośrednictwem interfejsu Serwisu.
Serwis - strony o nazwie określonej przez INTERIA.PL za pomocą, których Użytkownik może zalogować się do Konta.
Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, w których imieniu działa umocowany przedstawiciel, którzy zaakceptowali Regulamin.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto, Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do zarządzania Usługą.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana:
a. uzyskuje status Użytkownika,
b. zawiera Umowę.
2. Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania Kont w ramach Usługi, w Serwisie, oferowanych przez portal INTERIA.PL, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.
Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300
Kontakt z INTERIA.PL: tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: bok@firma.interia.pl, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków
3.Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez INTERIA.PL usług polegających na udostępnianiu możliwości utrzymywania i udostępniania stron w publicznej sieci WWW. Parametry Usługi hostingu zostały określone w podsumowaniu warunków zamówienia (ewentualnie adres strony www) oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za bieżące przestrzeganie limitów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Strony uznają, że świadczenie Usługi rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, chyba że Regulamin, który został Klientowi udostępniony przed zawarciem Umowy, stanowi inaczej, ponadto na wyraźne żądanie Użytkownika świadczenie Usługi może rozpocząć się przed upływem 14 dni.
4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.
5. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.
6. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:
(a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
(b) Pamięć operacyjna: 512MB
(c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
(d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
(e) Mysz lub inny manipulator + klawiatura
(f) Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
Minimalne wymagania oprogramowania:
(a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej,
najnowsze systemy mobilne:
(b) Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
(c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej,
Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
(d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
(e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
7. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika limitu parametru Usługi INTERIA.PL uprawniona jest do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi.
8. Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.
9. INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL na warunkach licencji nieodpłatnej (licencja typu Adware) pod warunkiem wyrażenia zgody na implementację i wyświetlanie reklam na stronach WWW Użytkownika hostowanych w Serwisie w specyfikacji określonej na stronach Serwisu.
10. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za emisję reklam jak i jej zawartość odpowiada INTERIA.PL jako podmiot emitujący reklamy na warunkach i trybie określonych przepisami prawa polskiego.
11. Wyrażenie zgody określone w ust.5 powyżej jest realizowane poprzez zaznaczenie określonego pola w ramach procedury rejestracji.
12. Wymagania techniczne, a także informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi i o funkcji i celu oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści Usługi dostępne są na stronie Serwisu.
13. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanej Usługi dostępne są na stronie Serwisu.
14. Z chwilą zakończenia rejestracji INTERIA.PL zakłada użytkownikowi Konto służące do zarządzania Usługą w tym konto admin.
15. Usługa skierowana jest do podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.
II. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usługi może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze emaila przesłanego Administratorowi na adres email: bok@firma.interia.pl.
Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie w szczególności w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian) za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta , o ile tożsamość osoby wysyłającej nie budzi wątpliwości, w innym przypadku INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości.
3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązana Umowy:
a. w przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie Usługi. Usunięcie tych danych przez INTERIA.PL, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem Konta tego Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale VIII Regulaminu,
b. nazwa strony www pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,
c. Użytkownik wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Regulaminem,
d. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, a także działania na szkodę INTERIA.PL,
e. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta.
5. INTERIA.PL uzyskując wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, związanej z nimi działalności, niezwłocznie wypowie Umowę na Świadczenie Usługi na warunkach ust.3 lit. a powyżej.
III. REJESTRACJA
1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
4. Osoba dokonująca rejestracji przyjmuje do wiadomości, że jej dane teleadresowe zawarte w formularzu będą przetwarzane do celów świadczenia wybranej Usługi w Serwisie.
5. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału INTERIA.PL.
6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, udostępnionych w profilu wraz z możliwością ich bieżącej aktualizacji bądź zmiany.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla świadczenia Usługi.
IV. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE
1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi w przypadkach:
a. umieszczania na koncie treści o zawartości erotycznej, treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie), normami społecznymi i obyczajowymi,
b. prób wykorzystywania Konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, a także działania na szkodę INTERIA.PL,
c. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
d. świadomego powodowania niestabilności systemu usług hostingowych za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi.
V. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERIA.PL
1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
a. stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.
b. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,
c. zablokowania części lub całości funkcjonalności Usługi dla Użytkownika, w przypadku gdy sposób korzystania przez Użytkownika z takiej funkcjonalności powoduje destabilizację infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL
2. INTERIA.PL nie gwarantuje zapewnienia ciągłości dostępności Usługi w funkcjonalności opisanej na stronach Usługi.
3. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
b. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników,
c. przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od INTERIA.PL,
d. utratę danych zaistniałą z przyczyn niezależnych od INTERIA.PL,
e. jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.
4. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, INTERIA.PL na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
5. INTERIA.PL zobowiązuje się do ciągłego z należytą starannością świadczenia usługi, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, złamania zasad Regulaminu lub awarii infrastruktury.
6. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
VI. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. W przypadku utraty hasła oraz innych okoliczności powodujących niemożność korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się zastosować do procedur weryfikacyjnych Biura Obsługi Klienta. Niemniej jeżeli na koncie nie zostały podane/uzupełnione dane właściciela usługi, to identyfikacja może być niemożliwa, co skutkuje brakiem nadania hasła.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale X ust. 7 i określać:
a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,
b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
c. zarzuty Użytkownika,
d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 21 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
VIII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób w sposób rażący lub uporczywy:
a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
b. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
c. wykonuje działania określone w ust. 2 poniżej
d. działa na szkodę INTERIA.PL,
e. przechowuje na Koncie niebezpieczne pliki np. wirusy, trojany.
2. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu odczytanie haseł innych użytkowników, infekowanie komputerów użytkowników odwiedzających strony www będzie uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.
3. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie.
4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:
a. zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej w formie pisemnej lub faxu,
b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej okoliczności zgłoszenia, dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej.
INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.
5. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w szczególności w przypadku otrzymania zgłoszenia na warunkach ust.4 powyżej, Konto Użytkownika będzie blokowane na okres 48 godzin, w tym czasie INTERIA.PL podejmie działania w celu weryfikacji stanu faktycznego z prawem żądania od Użytkownika przedstawienia określonych dokumentów bądź oświadczeń.
6. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez INTERIA.PL uznane za niepożądane, INTERIA.PL zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
7. Zablokowanie Użytkownika na warunkach niniejszego rozdziału jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym w związku z korzystaniem z Usługi niezgodnie z Regulaminem.
IX. POUFNOŚĆ
1. Osobiste dane będą przekazywane tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
2. INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest INTERIA.PL, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest INTERIA.PL, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust.5 poniżej.
5. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone INTERIA.PL na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). W takim przypadku, INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na warunkach prawa polskiego.
2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż INTERIA.PL.
3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu prosimy kierować na adres bok@firma.interia.pl lub też zgłaszać listownie na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "Hosting bezpłatny".
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2015 roku.